Ukuthunyelwa Kwemingenelo

iKwasukela Books  imemezela imingenelo ukuwenza amaqoqo emibhalo ngayo, njenga nawezindaba ezimfishane nawezinkondlo. Amanoveli namanovelana ayanxuselwa kuphela.

Kuvumelekile imibhalo yesiZulu kuphela.

Umhlahlandlela wokuthuma umsebenzi:

Yonke imisebenzi kufanele ithunyelwe kwi-imeyili submissions@kwasukelabooks.com

Kufanele yengezwe kwi-imeyili oyithumayo njenge-.doc/.docx inhlobo yefayili yayo. Izindaba ezibekwa emzimbeni we-imeyili azizukuvunywa.

Yonke imisebenzi ethunyiwe kumele ibe engashicilelwanga ngaphambilini okubandakanya leyo yona eshicileliwe ezinkundleni zokuxhumana.

Kufanele ubhale igama lakho nencwajana yokuzichaza (phecelezi yi-‘bio’ ngesiNgisi) engamagama ayikhulu emzimbeni we-imeyili yakho.

Imibhalo kumele ihlelwe ngeTimes New Roman ifonti yayo, ibekwe nge-12pt ubukhulu, ne-2.0 esikhaleni phakathi kwemigqa (phecelezi ‘double line spacing’  ngesiNgisi)

Imibhalo ingafanele ukuba neminingwane yombhali wayo (igama, eyokuxhumana nanoma yini okungamdalula) njengoba okuthunywa kuyafundwa ngokungamazi.

Izindaba Ezimfishane:

Sizovuma imisebenzi ephakathi kwamagama ayinkulungwane namakhulu amahlanu (1,500) nawayizinkulungwane ezintathu (3,000) kuphela.

Sizovuma indaba emfishane eyodwa ngesikhathi.

Izinkondlo:

Siyavuma izinkondlo noma buyini ubude bazo – landela ukuthanda kwakho!

Thuma ezisukela kweyodwa kuya kwezine kuphela.

Sicela nikhumbule ukuthi umsebenzi wakho ungase ungavunywa uma kungalandelwa kahle lo mhlahlandlela ongenhla.

Siyanibonga! Makubhalwe!