Siyethula Izinkanyezi Ezintsha: Iqoqo Lezindaba Ezimfishane

Sizimisele siyaziqhenya kakhulu ukwethula incwadi yokuqala ye-Kwasukela Books: Izinkanyezi Ezintsha. Njengomkhiqizo wesifiso sokuqamba imibhalo yesiZulu entsha yamazwi ababhali amasha, Izinkanyezi Ezintsha inezindaba ezimfishane eziyisikhombisa. Futhi njengeqoqo lokuqala lezindaba zobunsumansumane besimanje esiZulwini, Izinkanyezi Ezintsha iyakhombisa ukuthi ubucikomazwi besiZulu bujulile nokuthi buyathungatha imikhondo emisha. Lokho kuzofakazeka eMzansi weAfrika nasemhlabeni wonke.

property of Kwasukela Books ©
property of Kwasukela Books ©

 

Ababhali abayisikhombisa nezihloko zezindaba zabo bangezansi:

Cullen Mackenzie: ‘iMpi kaSikhulumi noHlokohloko’
EB Maphumulo: ‘iNgulube kaGudla’
Fred Khumalo: ‘Kwakungcono eGibithe’
Manqoba Masondo: ‘uZuzile’
Zandile Khumalo: ‘uNtsika eZweni leseThembiso’
Bongeka Noxolo: ‘iNgwenya enoMusa’
Thembi Gwebu: ‘iMpumelelo yeziNkomo eNkantolo’