Ukuzindla nge-Izinkanyezi Ezintsha nokwethulwa kwencwadi kaZandile Khumalo

Le ngosi ibehlezi esikhwameni sezindaba ezingaqediwe kusukela unyaka wezi-2017. Ukubukela emuva nge-Izinkanyezi Ezintsha akukaze kube lula neze njengoba njalo sisabona ezinye izinto esasingazenza kangcono. Nokho-ke incwadi leyi ibe yisiqalo sokufezeka kwephupho kithi ngakho phezu kokuba neziyikwana iseyiqoqo lobuciko esifisa busazothuthukela isimilo sabo sangempela ngesikhathi. Ukubambisana kwethu no Blue Weaver okusanda kukwenzeka kuzokwenza ukuthi abanye abantu bazokwazi ukuyizwa le nqubo bahlanganyela ekutheni iKwasukela Books iphathelana kanjani nezimboni zaseMzansi zokukhiqiza imibhalo.

Isikhathi sethu sokwamuka imingenelo sibe ngesokukhunjulwa ngempela. Sanikwa imisebenzi eminingi futhi sathokoza kakhulu ukuba nethuba lokuyifunda yonke nokusebenza nalabo babhali abayisikhombisa esike sabakhetha ukulenza iqoqo. Sizimisele kakhulu ukuyobona lokho abazokubhala ngesikhathi sisethule isimemezelo semingenelo sethu sesibili…

Njengomshicileli omusha bekube nzima ukuzingenisa embonini yemibhalo yaseMzansi. Kusalukhuni. Sifuna ukukhiqiza imisebenzi ezobenza abantu bafunisise ukufunda eyesiZulu. Lokho kuchaza ukuthi kufanele sishicilela imisebenzi yohlobo oluhle nephathekile kamnene. Kukulezo zindaba eziyisikhombisa ku-Izinkanyezi Ezintsha esikhiphele khona lokho esizoshicilela maduzane njengamabhuku aphelele azimelayo.

Noma singakakwazi ukunazisa ngawo intshisekelo yethu eyeqile mayelana ne-uNtsika eZweni leseThembiso kaZandile Khumalo ayicindezelwa kalula! Isisungulwa endabeni enesihloko esifanayo ku-Izinkanyezi EzintshauNtsika eZweni leseThembiso iyethembisa ukuba insumo yokwethembeka komndeni, ukulahlekelwa, imilingo nempi esimo sayo siseminyakeni yasekupheleni ye-1500 kuya kweyasekuqaleni ye-1600 eNingizimu Afrika. Manje njengoba isithombe esihle sobuso bencwadi besenziwe yiciko elinamakhono abanzi uDananayi Muwanigwa osebaphilisiwe laba balingiswa ngobuciko bakhe siyazizwa ukuthi intshisekelo yethu yokunipha le ndaba isiyanda mihla namalanga.

Thina abeKwasukela Books singathanda ukubamba leli thuba lokunibonga nonke abake basisekele kuze kube manje, bona abayiqonda le nyathuko esikuyo. Siyajabula ukubona futhi ukuthi asisodwa kuyona. Siyabonga.