Incwadi yesiZulu Yokuqala kaFred Khumalo Esihloko Sayo Sithi uManzekhofi nezaKhe Izophuma kuMbasa 2019

Incwadi yesiZulu yokuqala kaFred Khumalo, uManzekhofi nezaKhe, izoshicilelwa kuMbasa 2019 yinhlangano entsha yokushicilela, iKwasukela Books. uManzekhofi nezaKhe yiqoqo lezindatshana ezixhumaxhumene ezihlaba umxhwele ngokuhlekisa nangokutekula. Zigxila ikakhulukazi ngezikaManzekhofi nomuzi wakwaSibiya ahlala kuwo.

Njengencwadi ekhuselwe yincwadi Kunyenyezi Esikhotheni eyabhalwa nguGeraldine Elliott, uManzekhofi nezaKhe yincwadi ebibhalelwe isizukulwane esisha sabafundi abasha nabakhulile. Umlobi uFred Khumalo uyibhale ngekhono lakhe lokwenza amahlaya akhaliphile nelokucabangisisa ngesimo sezwe esikuso.

uFred Khumalo uyaziwa ikakhulukazi njengentatheli nomlobi otholile imiklomelo eminingi. Amanoveli akhe esiNgisi singabala kuwo i-Seven Steps to Heaven, Bitches’ Brew, Dancing the Death Drill namanye amaningi. Wonke amanoveli akhe atholile umhalaliselo nodumo.

Enye indatshana equkethwe yincwadi uManzekhofi nezaKhe yashicilelwa kuqala yiKwasukela Books ngowezi-2017 eqoqweni lezidatshana zobunsumansumane, Izinkanyezi Ezintsha futhi yavela kwi-Johannesburg Review of Books.

uManzekhofi nezaKhe iqukatha izindatshana eziyishumi nantathu futhi inamakhasi ayikhulu namashumi amathathu nesithupha. Izodayiswa ngentengo yamarandi ayi-R170. Isithombe sidwetshiwe umfana kaFred Khumalo, uVusisizwe Sineke Khumalo, ozithombe zakhe zivamisile ukuhambelana nezingosi zikaFred kwiphephandaba iSowetan.