i-Izinkanyezi Ezintsha yowezi-2019 isiphumile!

i-Izinkanyezi Ezintsha yowezi-2019 isiphumile!

Incwadi yethu yokuqala esayenza njenge-Kwasukela Books ibiyi-Izinkanyezi Ezintsha eyaphuma kuZibandlela ngowezi-2017. Njengeqoqo lokuqala esiZulwini elihlosile ukuqukatha ubunganekwane besimanje sazile ukuthi ingase ingaphumeleli ngoba iningi labantu abavamisile ukubona izincwadi ezinje ziphume. Kodwa uthando esilubonile kubafundi bethu lusikhuthazile kabi futhi luyanda njalo ngonyaka. Ngakho sifunile ukuyiqamba kabusha siyenze ibukeke ngendlela entsha yesikhathi samanje kowezi-2019. Siyethemba ukuthi nizoyithanda…

Incwadi yesiZulu Yokuqala kaFred Khumalo Esihloko Sayo Sithi uManzekhofi nezaKhe Izophuma kuMbasa 2019

Incwadi yesiZulu Yokuqala kaFred Khumalo Esihloko Sayo Sithi uManzekhofi nezaKhe Izophuma kuMbasa 2019

Incwadi yesiZulu yokuqala kaFred Khumalo, uManzekhofi nezaKhe, izoshicilelwa kuMbasa 2019 yinhlangano entsha yokushicilela, iKwasukela Books. uManzekhofi nezaKhe yiqoqo lezindatshana ezixhumaxhumene ezihlaba umxhwele ngokuhlekisa nangokutekula. Zigxila ikakhulukazi ngezikaManzekhofi nomuzi wakwaSibiya ahlala kuwo. Njengencwadi ekhuselwe yincwadi Kunyenyezi Esikhotheni eyabhalwa nguGeraldine Elliott, uManzekhofi nezaKhe yincwadi ebibhalelwe isizukulwane esisha sabafundi abasha nabakhulile. Umlobi uFred Khumalo uyibhale ngekhono lakhe lokwenza…

Ukuzindla nge-Izinkanyezi Ezintsha nokwethulwa kwencwadi kaZandile Khumalo

Ukuzindla nge-Izinkanyezi Ezintsha nokwethulwa kwencwadi kaZandile Khumalo

Le ngosi ibehlezi esikhwameni sezindaba ezingaqediwe kusukela unyaka wezi-2017. Ukubukela emuva nge-Izinkanyezi Ezintsha akukaze kube lula neze njengoba njalo sisabona ezinye izinto esasingazenza kangcono. Nokho-ke incwadi leyi ibe yisiqalo sokufezeka kwephupho kithi ngakho phezu kokuba neziyikwana iseyiqoqo lobuciko esifisa busazothuthukela isimilo sabo sangempela ngesikhathi. Ukubambisana kwethu no Blue Weaver okusanda kukwenzeka kuzokwenza ukuthi abanye abantu bazokwazi ukuyizwa…

Siyethula Izinkanyezi Ezintsha: Iqoqo Lezindaba Ezimfishane

Siyethula Izinkanyezi Ezintsha: Iqoqo Lezindaba Ezimfishane

Sizimisele siyaziqhenya kakhulu ukwethula incwadi yokuqala ye-Kwasukela Books: Izinkanyezi Ezintsha. Njengomkhiqizo wesifiso sokuqamba imibhalo yesiZulu entsha yamazwi ababhali amasha, Izinkanyezi Ezintsha inezindaba ezimfishane eziyisikhombisa. Futhi njengeqoqo lokuqala lezindaba zobunsumansumane besimanje esiZulwini, Izinkanyezi Ezintsha iyakhombisa ukuthi ubucikomazwi besiZulu bujulile nokuthi buyathungatha imikhondo emisha. Lokho kuzofakazeka eMzansi weAfrika nasemhlabeni wonke.   Ababhali abayisikhombisa nezihloko zezindaba zabo bangezansi: Cullen Mackenzie: ‘iMpi kaSikhulumi…

Isimemezelo Sababhali BesiZulu: ‘Izinkanyezi Ezintsha’

Isimemezelo Sababhali BesiZulu: ‘Izinkanyezi Ezintsha’

Kusukela zingumuhla wokuqala kuMandulo (1 Septemba) sizoqala ukwamukela iqoqo lethu lokuqala lezindaba ezimfishane eziphakathi kwamagama ayinkulungwane eyodwa nanhlanu nawayizinkulungwane ezintathu (1500-3000). Umnqamulajuqu lokwamukela lezi zindaba luyoba ngomhla wokuqala kuMfumfu (1 Okthoba). Samukela izindaba ezimfishane zesiZulu ezilandisa ngezinsumansumane ezingaphandle kwalomhlaba esiwaziyo. Lapha sibala izindaba ezikhuluma ngemimoya, umkhathikazi, izilwane ezingaziwa kanye nemilingo. Kunxenxwa ukuthi ababhali bagxile kubunjalo…