Isimemezelo Sababhali BesiZulu: ‘Izinkanyezi Ezintsha’

Kusukela zingumuhla wokuqala kuMandulo (1 Septemba) sizoqala ukwamukela iqoqo lethu lokuqala lezindaba ezimfishane eziphakathi kwamagama ayinkulungwane eyodwa nanhlanu nawayizinkulungwane ezintathu (1500-3000). Umnqamulajuqu lokwamukela lezi zindaba luyoba ngomhla wokuqala kuMfumfu (1 Okthoba).

Samukela izindaba ezimfishane zesiZulu ezilandisa ngezinsumansumane ezingaphandle kwalomhlaba esiwaziyo. Lapha sibala izindaba ezikhuluma ngemimoya, umkhathikazi, izilwane ezingaziwa kanye nemilingo.

Kunxenxwa ukuthi ababhali bagxile kubunjalo benganekwane, nezindaba ezizoqamba imihlaba emisha.

Sifuna izindaba ezizothatha umqondo womfundi ziwubeke kwelinye izinga!

Izindaba ezithunyelwe nezizokhethwa zizofakwa kwiqoqo lezindaba ezimfishane eliyobizwa ngesihloko esithi ‘Izinkanyezi Ezintsha’.

Ababhali ababili abadle umhlanganiso kulomncintiswano bayoklonyeliswa ngemiklomelo elandelayo:

Indaba yalowo odle umhlanganiso uyothola inkulungwane eyodwa (R1000).

Owesibili kulowo odle umhlanganiso uyothola amakhulu amahlanu (R500).

Sicela ubhekisise imigomo yokuthumela kulomncintiswano ngaphambi kokuthi usithumelele. Ukungalandeli imigomo kuyoholela ekutheni singawemukeli owakho umsebenzi.