Mayelana nathi

iKwasukela Books ingumshicileli wezindaba zesiZulu esungulwe eThekwini, KwaZulu. Sifuna izindaba ezintsha zababhali abasha ezizoguqula isimo semibhalo yesiZulu.

Igama elithi ‘Kwasukela’ likhumbuza ngobucikomazwi obukhulu bezinganekwane – lezo zindaba owazilalela usakhula.

Siyakholwa ukuthi amandla nobuciko bezinganekwane awapheli neze nokuthi azihluleki neze ukubamba umcabango nenjabulo wabafundi.

Imibhalo yesiZulu ifanele ithuba lokuzulazulela izindaba ezintsha zababhali abasha, okuyinto iKwasukela Books ifuna ukuyifeza emizamweni yayo.

Sifuna amazwi akho; esegxifiwe, ashicilelwe afundwe.