Ukuzindla nge-Izinkanyezi Ezintsha nokwethulwa kwencwadi kaZandile Khumalo

Le ngosi ibehlezi esikhwameni sezindaba ezingaqediwe kusukela unyaka wezi-2017. Ukubukela emuva nge-Izinkanyezi Ezintsha akukaze kube lula neze njengoba njalo sisabona ezinye izinto esasingazenza kangcono. Nokho-ke incwadi leyi ibe yisiqalo sokufezeka kwephupho kithi ngakho phezu kokuba neziyikwana iseyiqoqo lobuciko esifisa busazothuthukela isimilo sabo sangempela ngesikhathi. Ukubambisana kwethu no Blue Weaver okusanda kukwenzeka kuzokwenza ukuthi abanye abantu bazokwazi ukuyizwa

Siyethula Izinkanyezi Ezintsha: Iqoqo Lezindaba Ezimfishane

Sizimisele siyaziqhenya kakhulu ukwethula incwadi yokuqala ye-Kwasukela Books: Izinkanyezi Ezintsha. Njengomkhiqizo wesifiso sokuqamba imibhalo yesiZulu entsha yamazwi ababhali amasha, Izinkanyezi Ezintsha inezindaba ezimfishane eziyisikhombisa. Futhi njengeqoqo lokuqala lezindaba zobunsumansumane besimanje esiZulwini, Izinkanyezi Ezintsha iyakhombisa ukuthi ubucikomazwi besiZulu bujulile nokuthi buyathungatha imikhondo emisha. Lokho kuzofakazeka eMzansi weAfrika nasemhlabeni wonke.   Ababhali abayisikhombisa nezihloko zezindaba zabo bangezansi: Cullen Mackenzie: ‘iMpi kaSikhulumi

Isimemezelo Sababhali BesiZulu: ‘Izinkanyezi Ezintsha’

Kusukela zingumuhla wokuqala kuMandulo (1 Septemba) sizoqala ukwamukela iqoqo lethu lokuqala lezindaba ezimfishane eziphakathi kwamagama ayinkulungwane eyodwa nanhlanu nawayizinkulungwane ezintathu (1500-3000). Umnqamulajuqu lokwamukela lezi zindaba luyoba ngomhla wokuqala kuMfumfu (1 Okthoba). Samukela izindaba ezimfishane zesiZulu ezilandisa ngezinsumansumane ezingaphandle kwalomhlaba esiwaziyo. Lapha sibala izindaba ezikhuluma ngemimoya, umkhathikazi, izilwane ezingaziwa kanye nemilingo. Kunxenxwa ukuthi ababhali bagxile kubunjalo