Izinkanyezi Ezintsha (Incwadi Yephepha)

R150.00

Izinkanyezi Ezintsha iyiqoqo lezindaba ezimfishane zesiZulu ezithungatha imikhondo emisha emibhalweni. Liyethula izindaba eziyisikhombisa ezinhlobonhlobo ezikhuselwa yizinganekwane nezinsumansumane ngendlela ezibhaliwe ngayo. Lingelokuqala esiZulwini ukungenela uhlobo lombhalo lobunsumansumane besimanje (phecelezi yi-‘speculative fiction’ esiNgisini).

Izindaba eziqukethwe:

iMpi kaSikhulumi noHlokohlokoCullen Mackenzie

iNgulube kaGudlaEB Maphumulo

Kwakungcono eGibitheFred Khumalo

uZuzileManqoba Masondo

uNtsika eZweni leseThembisoZandile Khumalo

iNgwenya enoMusaBongeka Noxolo

iMpumelelo yeziNkomo eNkantoloThembi Gwebu

 

Additional information

Weight . kg